Olympia-Polimedical: doppietta in Sardegna con Sarai e Deho; Paez ottavo a Nalles