Al Ronde Valli Arnaresi Marco Timo protagonista senza gloria.